UBND thị xã Buôn Hồ tổ chức Hội nghị Sơ kết Chương trình MTQG Xây dựng Nông thôn mới năm 2014 và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2015 (03/04/2019, 14:27)

Sáng ngày 27/12/2014, Ban chỉ đạo Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới thị xã tổ chức Hội nghị sơ kết năm 2014 và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2015. Tham dự Hội nghị có đại diện Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới tỉnh, đại diện Thường trực Thị ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thị xã, lãnh đạo Trung đoàn BB 95, Các thành viên Ban chỉ đạo Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới thị xã, Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN các xã và các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào XD NTM trên địa bàn thị xã trong năm 2014.

 

Đồng chí H’ Blă Mlô – PCT UBND thị xã – Phó trưởng Ban chỉ đạo XD NTM thị xã

phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

     Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí H’ Blă Mlô - Phó Chủ tịch UBND thị xã, Phó trưởng Ban chỉ đạo Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới thị xã nhấn mạnh:

     Từ đầu năm đến nay tình hình kinh tế trong nước nói chung, của tỉnh và của thị xã Buôn Hồ nói riêng gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, làm ảnh hưởng đến nhiều chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn… Tuy nhiên, được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh, các Sở, Ban, ngành của tỉnh, Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới tỉnh, sự chỉ đạo sát sao của Thị ủy và giám sát của HĐND, sự chỉ đạo điều hành của UBND thị xã, Ban chỉ đạo Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới thị xã và sự phối hợp giữa các phòng, ban, đơn vị với các ban ngành đoàn thể và UBND các xã trong công tác triển khai thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn nên kết quả đạt được đảm bảo theo kế hoạch đề ra, cụ thể như: Triển khai nhiều nội dung, chương trình từ thị xã đến xã, tuyên truyền, phổ biến nội dung chương trình đến cấp cơ sở và người dân; phân bổ nguồn vốn triển khai đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất, dân sinh và nhu cầu hoạt động của cộng đồng dân cư khu vực nông thôn, đã tạo được khí thế quyết tâm của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận trong xã hội, do đó công tác triển khai thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn năm qua đạt và vượt kế hoạch đề ra,góp phần làm cho bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc và tạo tiền đề cho nhân dân phát triển sản xuất, xoá đói giảm nghèo. Cụ thể: Đến nay, các xã đã đạt và giữ vững các tiêu chí cụ thể: Xã Ea Blang đạt 16/19 tiêu chí, xã Cư Bao đạt 16/19 tiêu chí, xã Bình Thuận đạt 11/19 tiêu chí, xã Ea Siên 11/19 tiêu chí, xã Ea Drông đạt 8/19 tiêu chí.

     Đặc biệt trong năm 2014, trên toàn địa bàn thị xã, chương trình NTM đã phê duyệt, triển khai đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng hơn 15km, lũy kế đến nay hơn 28km đường giao thông nông thôn đáp ứng nhu cầu đi lại, sản xuất cho nhân dân, thực hiện đầu tư, xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng nông thôn với tổng kinh phí gần 20 tỷ đồng từ nguồn kinh phí của Trung ương, tỉnh, thị xã, xã, Doanh nghiệp và do nhân dân đóng góp, góp phần làm cho bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc và tạo tiền đề cho nhân dân phát triển sản xuất, xoá đói giảm nghèo.

     Bên cạnh những mặt đạt được, trong năm qua việc thực hiện Chương trình Xây dựng Nông thôn mới tại thị xã vẫn còn tồn tại những vấn đề cần khắc phục như: Các khu vực nông thôn trên địa bàn thị xã tuy có phát triển nhưng một số tiêu chí vẫn chưa đạt được chỉ tiêu của bộ tiêu chí Nông thôn mới. Đời sống nhân dân một số nơi còn ở mức thấp, vấn đề giải quyết việc làm, ô nhiễm môi trường ở nông thôn còn đang gặp khó khăn; lĩnh vực văn hóa – xã hội một số mặt còn hạn chế; Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đôi lúc còn xảy ra những vấn đề hạn chế; Chuyển dịch cơ cấu lao động còn chậm, thiếu chính sách thu hút đầu tư nguồn nhân lực; Vốn ngân sách địa phương ít, các chính sách thu hút nguồn vốn đầu tư vào địa phương còn hạn chế.

     Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch đề ra trong năm 2015, đồng chí H’ Blă Mlô - Phó Chủ tịch UBND thị xã - Phó Trưởng ban Chỉ đạo chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới thị xã đề nghị các xã phối hợp với các phòng ban, đơn vị tập trung triển khai thực hiện một số nội dung chính sau:

     1. Đối với các xã:

     - Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt; đối với các tiêu chí chưa đạt cần phải đánh giá cụ thể, chi tiết, dự báo thời gian đạt chuẩn, nhu cầu kinh phí triển khai thực hiện để xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện; riêng xã Cư Bao và xã Ea Blang phải hoàn thành xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2015.

     - Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân chung tay xây dựng nông thôn mới trên địa bàn như: đóng góp kinh phí, hiến đất, đóng góp ngày công... trong quá trình huy động vốn đóng góp của nhân dân phải tuân thủ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1447/TTg-KTN ngày 13/8/2014; Công văn số 6882/UBND-NN&MT ngày 19/9/2014 của UBND tỉnh; Công văn số 1691/UBND-VP ngày 05/11/2014 của UBND thị xã về việc triển khai thực hiện Công văn số 698-CV/TU ngày 31/10/2014 của Ban Thường vụ Thị ủy về việc vận động cán bộ, Đảng viên và nhân dân chung tay xây dựng thị xã Buôn Hồ;

     - Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 01/2014/CT-UBND ngày 20/11/2014 của UBND thị xã về việc bảo vệ, giữ gìn vệ sinh môi trường xanh-sạch-đẹp tại các khu dân cư trên địa bàn thị xã. Tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân nêu cao ý thức chấp hành giữ gìn vệ sinh chung khi tập kết rác thải để thuận lợi cho việc thu gom, xử lý.

     - Tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung đề án xây dựng nông thôn mới cấp xã theo hướng phải căn cứ vào khả năng, nguồn lực hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, các nguồn huy động và khả năng đóng góp của Doanh nghiệp, của người dân để xác định lộ trình xây dựng nông thôn mới cho phù hợp, không nóng vội chạy theo thành tích dẫn đến vắt kiệt sức dân; tổ chức lồng ghép nhiều nguồn vốn, triển khai xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

     2. Các phòng, ban, đơn vị có liên quan:

     - Thực hiện nghiêm túc Công văn số 1691/UBND-VP ngày 05/11/2014 của UBND thị xã về việc triển khai thực hiện Công văn số 698-CV/TU ngày 31/10/2014 của Ban Thường vụ Thị ủy về việc vận động cán bộ, Đảng viên và nhân dân chung tay xây dựng thị xã Buôn Hồ; Chỉ thị 01/2014/CT-UBND ngày 20/11/2014 của UBND thị xã về việc bảo vệ, giữ gìn vệ sinh môi trường xanh-sạch-đẹp tại các khu dân cư trên địa bàn thị xã;

     - Hướng dẫn UBND các xã lập hồ sơ dự toán đầu tư xây dựng công trình để tổ chức triển khai thực hiện và thủ tục, hồ sơ thanh quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình theo quy định;

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao để hướng dẫn, đôn đốc các xã thực hiện các tiêu chí liên quan đến nghành mình, chuyên môn thuộc đơn vị mình.

     Cũng tại Hội nghị này, UBND thị xã đã trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn thị xã.

 

Đồng chí H’ Blă Mlô – PCT UBND thị xã – Phó Trưởng Ban chỉ đạo Xây dựng Nông thôn mới trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong XD NTM

H Blă Mlô

THỐNG KÊ HỒ SƠ
VIDEO

Thống kê truy cập

Hôm nay: 1284

Tất cả: 10548143

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ BUÔN HỒ

Cơ quan chủ quản: Ủy Ban nhân dân Thị xã Buôn Hồ

Cơ quan thường trực: BTG Thị ủy và Văn phòng HĐND, UBND thị xã

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Thanh Tùng - Thị ủy viên - Phó Chủ tịch UBND thị xã Buôn Hồ

Trụ sở: Số 02 - Đường Trần Hưng Đạo - Phường An Lạc - Thị xã Buôn Hồ - Tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0262 3.871.630 Fax: 0262 3.872.760 Email: buonho@daklak.gov.vn

Thực hiện bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk