Tọa đàm kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống các ban Đảng, Văn phòng cấp ủy và 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (21/10/2020, 10:27)

     Ngày 16/10/2020, Cơ quan Thị ủy Buôn Hồ đã tổ chức tọa đàm kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức, Ban Dân vận, Văn phòng cấp ủy, 72 năm Ngày thành lập ngành Kiểm tra Đảng và 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

     Tham dự buổi tọa đàm có đồng chí Y Vinh Tơr - TUV, Bí thư Thị ủy, Thủ trưởng Cơ quan Thị ủy, đồng chí H’ Blă Mlô - Phó Bí thư Thị ủy, lãnh dạo các Cơ quan tham mưu giúp việc Thị ủy cùng toàn thể cán bộ, công chức, nhân viên Cơ quan Thị ủy.

Quang cảnh buổi tọa đàm

     Tại buổi tọa đàm, các đồng chí lãnh đạo Thị ủy cùng lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động các ban xây dựng Đảng, cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thị ủy và Văn phòng Thị ủy đã ôn lại truyền thống vẻ vang của các ban xây dựng Đảng và Văn phòng cấp ủy. 

     Cách đây tròn 90 năm, vào ngày 1/8/1930, nhân dịp kỷ niệm Ngày quốc tế đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã xuất bản tài liệu mang tên “Ngày quốc tế đỏ 1/8". Đây là tài liệu duy nhất và sớm nhất còn lưu giữ đến nay đề rõ “Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam ấn hành”. Ngay sau khi phát hành, tài liệu đã tạo được tiếng vang lớn, thu hút sự quan tâm của đông đảo quần chúng nhân dân, có sức cổ vũ mạnh mẽ quần chúng cách mạng nước ta đứng lên đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, chống áp bức, bóc lột, phản đối chiến tranh xâm lược, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc. Từ đó, ngày 1/8 trở thành một mốc son lịch sử, đánh dấu một hoạt động rất có ý nghĩa đối với công tác tuyên giáo của Đảng. Từ sự kiện lịch sử có ý nghĩa đặc biệt này, năm 2000, Bộ Chính trị (Khóa VIII) quyết định lấy ngày 1/8 hàng năm làm Ngày truyền thống công tác tư tưởng - văn hóa của Đảng. Năm 2007, sau khi hợp nhất Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa X) quyết định lấy ngày 1/8 hàng năm làm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng. 90 năm qua, kể từ ngày 1/8/1930, ngành Tuyên giáo và công tác tuyên giáo trở thành bộ phận không thể tách rời, luôn gắn bó sâu sắc với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Những thắng lợi vĩ đại mà Đảng và Nhân dân ta đã đạt được trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc đều có sự đóng góp to lớn của ngành Tuyên giáo và công tác tuyên giáo của Đảng.

Đ/c Nguyễn Văn Út- UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm BDCT thị xã đọc đề cương tuyên truyền ôn lại truyền thống của các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng cấp ủy và Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam

     Ngày 14/10/1930, tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lâm thời lần thứ nhất họp tại Hương Cảng (Trung Quốc), Trung ương Đảng đã quyết định thành lập các bộ, trong đó có Bộ Tổ chức - tiền thân của Ban Tổ chức Trung ương ngày nay. Trải qua các giai đoạn cách mạng, mỗi bước trưởng thành của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đều gắn liền với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc ta. Trong suốt 90 năm, các thế hệ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng đã không ngừng rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành, vun đắp nên truyền thống đầy tự hào của Ngành và có những cống hiến quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

     Từ tháng 10/1930, hệ thống Ban chuyên môn về các giới vận động của Đảng bao gồm: Công vận, Nông vận, Thanh vận, Phụ vận, Quân đội vận, Mặt trận phản đế được ra đời làm nhiệm vụ tổ chức, tập hợp lực lượng, giáo dục, vận động quần chúng nhân dân tham gia các phong trào cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công, nước nhà giành được độc lập, sự nghiệp cách mạng có những chuyển biến mới, đòi hỏi công tác vận động quần chúng của Đảng cần được tăng cường nhằm động viên tối đa sức người, sức của cho kháng chiến, kiến quốc. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bài báo “Dân vận” đăng trên Báo Sự thật, số 120, ra ngày 15/10/1949 với bút danh X.Y.Z. Bài báo có ý nghĩa vô cùng quan trọng, thể hiện xuyên suốt tư tưởng “Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng”, là cẩm nang của công tác dân vận, chỉ dẫn đầy đủ, sâu sắc về mục đích, đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp công tác dân vận đối với cán bộ, đảng viên, tổ chức chính quyền và các tổ chức đoàn thể trước yêu cầu của sự nghiệp cách mạng. Tháng 10/1999, nhân kỷ niệm 50 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm “Dân vận”, theo đề nghị của Ban Dân vận Trung ương, Bộ Chính trị khóa VIII đã đồng ý lấy ngày 15/10/1930 là ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng và quyết định chọn ngày 15/10 hằng năm là “Ngày Dân vận của cả nước” để đẩy mạnh việc học tập và thực hiện những lời dạy của Bác Hồ về công tác dân vận. Trải qua 90 năm đồng hành cùng lịch sử dân tộc, công tác dân vận luôn là một bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.

     Ngày 18/10/1930, Hội nghị BCH Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam đã quyết định thành lập các bộ phận chuyên môn tham mưu giúp việc cho Trung ương Đảng, trong đó có bộ máy văn phòng cấp uỷ. Từ sự kiện lịch sử này, Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá IX đã quyết định lấy ngày 18 tháng 10 hàng năm làm ngày truyền thống của Văn phòng Trung ương Đảng và Văn phòng cấp uỷ đảng các cấp. Trải qua 90 năm hình thành và phát triển, ở nhiều thời kỳ cách mạng, mỗi thời kỳ gắn với những nhiệm vụ trọng tâm, yêu cầu công việc, tổ chức bộ máy khác nhau nhưng Văn phòng cấp uỷ đảng các cấp, với các thế hệ cán bộ trung kiên, giàu lòng yêu nước, trung thành với Đảng, tận tâm tận tụy với công việc đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phục vụ và tham mưu đắc lực, hiệu quả cho cấp uỷ và các đồng chí lãnh đạo đảng, có nhiều đóng góp tích cực trong cuộc cách mạng đạp đổ ách thống trị của thực dân phong kiến và trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ghi nhận và đánh giá cao cống hiến, sự hy sinh của các thế hệ cán bộ, nhân viên văn phòng cấp uỷ các cấp đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc. Đảng và Nhà nước đã trao tặng Văn phòng Trung ương Đảng phần thưởng cao quý nhất: Huân chương Sao Vàng. Nhiều tập thể, cá nhân văn phòng cấp uỷ đảng các cấp đã được tặng thưởng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước; nhiều đồng chí đã trưởng thành, trở thành cán bộ lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước.

     Ngày 16/10/1948, Ban Thường vụ Trung ương Đảng (khóa I) đã ra Quyết nghị số 29-QN/TW do đồng chí Tổng Bí thư Trường Chinh ký, thành lập Ban kiểm tra Trung ương, cơ quan kiểm tra chuyên trách đầu tiên của Đảng. Từ đó đến nay, cơ quan kiểm tra của Đảng từng bước được kiện toàn, phát triển và ngày 16/10 hàng năm trở thành ngày Truyền thống Ngành Kiểm tra của Đảng. 72 năm qua, Ngành Kiểm tra Đảng đã không ngừng phấn đấu, trưởng thành, luôn bám sát nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong từng thời kỳ cách mạng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, lập nhiều thành tích, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, đoàn kết, thống nhất trong Đảng; cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta chiến đấu giành thắng lợi trong các cuộc kháng chiến, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

     Tại buổi Tọa đàm, các đồng chí cũng ôn lại lịch sử 90 năm xây dựng và phát triển của Hội LHPN Việt Nam.

     Theo đó, từ ngày 14-31/10/1930, tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ nhất, bên cạnh việc thảo luận Luận Cương chính trị của Đảng, Hội nghị đã thông qua Nghị quyết về Phụ nữ vận động, trong đó đề ra nhiệm vụ phải tổ chức ra các đoàn thể phụ nữ như “phụ nữ hiệp hội”. Đồng thời Trung ương Đảng đã đề ra Điều lệ Phụ nữ Liên hiệp Hội. Với tính chất quan trọng như vậy, Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ nhất tháng 10/1930 đã đánh dấu quá trình hình thành tổ chức Hội đầu tiên của phong trào phụ nữ dưới sự lãnh đạo của Đảng. Có thể nói, trải qua lịch sử 90 năm trưởng thành và phát triển, dưới sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, Hội LHPN Việt Nam đã và đang ngày càng có nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ, xây dựng đất nước và sự nghiệp giải phóng phụ nữ, sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới. Hội LHPN Việt Nam xứng đáng là tổ chức đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của mọi tầng lớp phụ nữ Việt Nam. Hội chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước ban hành chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật có ý nghĩa chiến lược về công tác phụ nữ và bình đẳng giới. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình, các cấp Hội trong nước đã tổ chức thực hiện được nhiều chương trình hoạt động, tuyên truyền vận động, hỗ trợ phụ nữ nâng cao nhận thức, năng lực, trình độ, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, tạo điều kiện để phụ nữ tiến bộ, bình đẳng. Tổ chức Hội được củng cố và phát triển, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Đội ngũ cán bộ Hội nhiệt tình, tâm huyết, phấn đấu nâng cao năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Hội cũng phát huy vai trò, mở rộng hợp tác, thực hiện tốt công tác đối ngoại nhân dân, chú trọng phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác, tích cực tham gia các cơ chế đa phương.

Các đồng chí lãnh đạo chúc mừng nữ CBCCNV trong Cơ quan nhân dịp 90 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam

     Dù ra đời trong những hoàn cảnh khác nhau, với những giai đoạn và mốc son lịch sử riêng biệt; song tựu chung lại, quá trình hình thành và phát triển các bộ phận tham mưu, giúp việc của Đảng hoàn toàn là một khối vận động thống nhất, không thể tách rời, gắn liền với quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Trung ương Đảng đối với cách mạng Việt Nam. Trải qua quá trình hình thành, xây dựng và trưởng thành, công tác tổ chức, dân vận, kiểm tra, giám sát của Đảng và văn phòng cấp ủy không ngừng được củng cố và phát triển, hệ thống các ban Đảng và đội ngũ cán bộ làm công tác Đảng từ trung ương đến địa phương ngày càng trưởng thành, đúc kết được những bài học quý báu từ thực tiễn của công tác xây dựng Đảng, góp phần to lớn vào những thắng lợi vẻ vang trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc.

Đ/c Y Vinh Tơr - TUV, Bí thư Thị ủy, Thủ trưởng Cơ quan Thị ủy phát biểu tại buổi tọa đàm

     Phát biểu tại buổi tọa đàm, đồng chí Y Vinh Tơr - TUV, Bí thư Thị ủy, Thủ trưởng Cơ quan Thị ủy đã ghi nhận những kết quả của đội ngũ cán bộ, công chức, nhân viên các cơ quan tham mưu giúp việc Thị ủy trong những năm qua, đồng thời nhấn mạnh mỗi cán bộ, công chức đang công tác trong các ngành xây dựng Đảng tiếp tục phát huy truyền thống lịch sử quý báu trong thời gian qua, củng cố và tăng cường niềm tin vào mục tiêu lý tưởng, nền tảng tư tưởng của Đảng, ra sức phấn đấu, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng và bản lĩnh chính trị, nỗ lực phấn đấu, thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác; kiên quyết đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, góp phần xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh; tiếp tục phát huy cao độ tinh thần yêu nước, tạo khí thế mới, quyết tâm mới, ra sức thi đua, phấn đấu cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện thắng lợi mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Đ/c Y Vinh Tơr - TUV, Bí thư Thị ủy, Thủ trưởng Cơ quan Thị ủy trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm tra Đảng” của Ủy ban kiểm tra Trung ương cho Đ/c Đoàn Văn Tân - UVTV, Chủ nhiệm UBKT Thị ủy

     Nhân dịp này, đồng chí Y Vinh Tơr - TUV, Bí thư Thị ủy, Thủ trưởng Cơ quan Thị ủy đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm tra Đảng” của Ủy ban kiểm tra Trung ương cho đồng chí Đoàn Văn Tân - UVTV, Chủ nhiệm UBKT Thị ủy vì có nhiều đã có nhiều đóng góp vào sự nghiệp kiểm tra của Đảng.

Hồ Thị Nghĩa

THỐNG KÊ HỒ SƠ
VIDEO

Thống kê truy cập

Hôm nay: 811

Tất cả: 10924554

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ BUÔN HỒ

Cơ quan chủ quản: Ủy Ban nhân dân Thị xã Buôn Hồ

Cơ quan thường trực: BTG Thị ủy và Văn phòng HĐND, UBND thị xã

Trưởng Ban biên tập: Ông Võ Văn Dũng - Ủy viên BTV Thị ủy - Phó Chủ tịch UBND thị xã Buôn Hồ

Trụ sở: Số 02 - Đường Trần Hưng Đạo - Phường An Lạc - Thị xã Buôn Hồ - Tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0262 3.871.630 Fax: 0262 3.872.760 Email: buonho@daklak.gov.vn

Thực hiện bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk