Kết quả thực hiện công tác giảm nghèo trên địa bàn thị xã Buôn Hồ năm 2020. (08/02/2021, 08:04)

     Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Buôn Hồ lần thứ XV nhiệm kỳ 2015 – 2020, phấn đấu đến năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2% trong đó tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số còn 4,73 %; theo kết quả rà soát năm 2019 tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn thị xã là 2,72%, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số 5,73 %.

     Trong điều kiện nền kinh tế gặp khó khăn, giá cả nông sản xuống thấp, đặc biệt ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 tác động không nhỏ đến công tác an sinh xã hội nhất là công tác xóa đói giảm nghèo; UBND thị xã đã ban hành Kế hoạch số 24/KH-UBND, ngày 19/02/2020 về thực hiện Chương trình mục tiêu giảm nghèo năm 2020; Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 19/02/2020 về tổ chức hội nghị đối thoại giữa người nghèo phường Thống Nhất với các cơ quan chức năng; Kế hoạch số 110/KH-UBND, ngày 10/07/2020 về nâng cao năng lực và kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 163/KH-UBND, ngày 18/11/2020 về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 để chỉ đạo sát sao và cụ thể công tác giảm nghèo; đồng thời chỉ đạo các phòng ban chức năng, các xã, phường tiến hành đồng thời các giải pháp hỗ trợ mọi mặt cho các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo, cụ thể :

     -  Chính sách tín dụng ưu đãi: đã giải quyết cho: 7.050 hộ vay vốn, tổng dư nợ 96.134 triệu đồng; cơ bản đã giải quyết nhu cầu vốn phục vụ cho sản xuất, kinh doanh góp phần vào việc xóa đói, giảm nghèo.

     -  Chính sách ưu đãi giáo dục: miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho 187 lượt học sinh, sinh viên, kinh phí: 749.225.000đ

     - Chính sách đào tạo nghề, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động cho người nghèo: Tổ chức các buổi tuyên truyền cho người dân về dạy nghề, việc làm, xuất khẩu lao động, ... kết quả đã tạo việc làm mới cho 1.711 lao động, đạt 100,6% kế hoạch; tỷ lệ lao động qua đào tạo so với tổng số lao động là 62%; số người xuất khẩu lao động là 52 người.

     - Chính sách khám chữa bệnh cho người nghèo, cận nghèo: Cấp 16.940 thẻ BHYT người nghèo và cận nghèo và người đồng bào dân tộc thiểu số thuộc vùng khó khăn.

     - Chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội cho với lượt 704 hộ, kinh phí: 417.137.000đ.

     - Chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 33/2015/QĐ-TTg, ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ: hỗ trợ xây dựng 78 căn nhà cho hộ nghèo, tổng số vốn hỗ trợ hơn 2,7 tỷ đồng .

Tổ chức tư vấn giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động cho hộ nghèo

     - Chính sách hỗ trợ theo Chương trình 135: làm đường giao thông nông thôn cho các thôn, buôn đặc biệt khó khăn, tổng kinh phí 827 triệu đồng (trong đó nguồn huy động là 88 triệu đồng), với chiều dài 613,7m.

     - Nguồn kinh phí vốn sự nghiệp năm 2020 phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế là 236.000.000 đồng từ ngân sách tỉnh, 45.000.000 đồng các hộ dân đối ứng.

     - Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực giám sát, nâng cao năng lực giảm nghèo cho 108 cán bộ với kinh phí 30.000.000 đồng.

     - Chính sách hỗ trợ người đồng bào dân tộc thiểu số: Tiến hành quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500, đồng thời trích lục bản đồ giải thửa, phân lô đất ở cấp cho 73 hộ theo Quyết định số: 2085/QĐ-TTg, ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

     - Chính sách trợ giúp xã hội: Giải quyết trợ cấp hàng tháng gần 2.700 trường hợp, kinh phí hơn 14 tỷ đồng; cấp phát cứu đói cho nhân dân trong thời gian giáp hạt: 1.266 hộ, 4.701 khẩu với 70.080 kg gạo .

     - Chính sách hỗ trợ sản xuất, kinh doanh: Triển khai Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng liên kết chuỗi giá trị để nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững: Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn triển khai thực hiện nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020; tăng cường áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, giảm chi phí sản suất, xây dựng chuỗi liên kết giữa 4 nhà (nhà nông, nhà khoa học, nhà nước, nhà doanh nghiệp), cải thiện cuộc sống, nâng cao thu nhập cho người dân.

Tập huấn quy trình rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2020 cho các thôn, buôn

     - Vận động Quỹ vì người nghèo: được hơn 300 triệu đồng, tạo điều kiện hỗ trợ người nghèo xây dựng nhà 167, nhà Đại đoàn kết và hỗ trợ hộ nghèo nguồn lực sản xuất, tạo sinh kế để vươn lên thoát nghèo.

     - Chính sách trợ giúp pháp lý: Tổ chức Hội nghị quán triệt các Luật mới ban hành, phối hợp phổ biến quán triệt Luật chăn nuôi, Luật trồng trọt, . . . . tổ chức tư vấn, đối thoại, trợ giúp pháp lý cho người nghèo theo quy định.

     - Đối thoại với người nghèo, nâng cao năng lực giảm nghèo: Tổ chức Hội nghị đối thoại hơn 100 hộ nghèo với các cơ quan chức năng ,các hộ nghèo đề xuất những khó khăn về nhu cầu về vay vốn, nhà ở, đất ở, đất sản xuất, ...,  qua đó giúp các cơ quan chức năng triển khai nhiệm vụ giảm nghèo 2020 sát tình hình thực tế của địa phương.

     Với các giải pháp đồng bộ qua rà soát hộ nghèo, cận nghèo kết quả :

     - Số hộ nghèo năm 2020 là: 520 hộ, chiếm 2,0% (giảm 0,72%).

     - Số hộ cận nghèo cuối năm 2020 là: 1.213 hộ, chiếm 4,66%.

     - Số hộ nghèo là người dân tộc thiểu số 303 hộ, tỷ lệ 4,43% (giảm 1,3% so với năm 2019).

     Có được những kết quả trên là do sự quan tâm chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận - đoàn thể từ thị xã đến xã, phường và việc tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ hiệu quả các giải pháp, với sự phối hợp giữa các phòng, ban đơn vị đã hoàn thành tốt các chức năng trong công tác xoá đói giảm nghèo. Việc hỗ trợ nguồn vốn và kiến thức kịp thời của các cấp, các ngành tạo điều kiện thuận lợi cho hộ nghèo vươn lên thoát nghèo. Công tác giảm nghèo đã dần được xã hội hoá, người dân tham gia tích cực hơn trong công tác giảm nghèo.

     Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được còn những tồn tại, khó khăn trong quá trình thực hiện dó là : Việc tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ xã hội của người nghèo còn hạn chế, do các nguyên nhân như: người nghèo chưa biết được những quyền lợi mà họ được thụ hưởng, quy trình để tiếp cận các dịch vụ từ các chính sách cho hộ nghèo; việc áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất chưa được đẩy mạnh; công tác truyên truyền về giảm nghèo chưa sâu rộng, chưa thu hút rộng rãi sự tham gia của cộng đồng nhất là các doanh nghiệp trên địa bàn. Các hộ với nguyên nhân về thiếu đất sản xuất, thiếu tư liệu sản xuất, bệnh tật khó thoát nghèo và một bộ phận hộ nghèo còn có tư tưởng trông chờ ỷ lại chính sách của nhà nước, chưa có ý thức nỗ lực vươn lên thoát nghèo.

     Để tập trung chỉ đạo và thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững trong năm 2021 và những năm tiếp theo cần thực hiện các giải pháp sau :

     -  Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đối với công tác giảm nghèo. Phát huy vai trò, chức năng tham mưu của các cơ quan chức năng để thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo.

     - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của cáp ủy Đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân về tiêu chí tiếp cận đa chiều, mục tiêu giảm nghèo bền vững. Khơi dậy ý chí chủ động, vươn lên của người nghèo, tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả chính sách và các nguồn lực hỗ trợ của nhà nước, cộng đồng để thoát nghèo.

     - Tăng cường và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo ở xã, phường, thị xã. Gắn thực hiện kế hoạch giảm nghèo với thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, tăng cường phân cấp quản lý nhằm tạo điều kiện cho cơ sở chủ động xây dựng kế hoạch, điều hành quản lý.

     - Đa dạng hóa nguồn vốn huy động để triển khai thực hiện chương trình, đề án trên địa bàn thị xã đảm bảo chương trình giảm nghèo bền vững.

     - Tăng cường công tác đào tạo nghề bằng nhiều hình thức, gắn công tác đào tạo nghề với giải quyết việc làm, đẩy mạnh hoạt động giới thiệu việc làm tạo điều kiện cho lao động sau đào tạo tìm được việc làm; vận động tổ chức đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài (xuất khẩu lao động).

     - Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội để trợ giúp đối tượng người nghèo. Tăng cường chỉ đạo và thường xuyên thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, thiên tai nhằm tránh và giảm thiểu thiệt hại do yếu tố khách quan mang lại. Quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời các hộ bị thiệt hại do ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh, hạn chế tái nghèo, phát sinh nghèo từ các nguyên nhân rủi ro.

     - Tập trung nguồn lực cho phát triển kinh tế, đặc biệt ở các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao, thôn, buôn đặc biệt khó khăn. Lồng ghép việc thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo nói chung và các chính sách giảm nghèo đặc thù với các dự án thuộc chương trình ở các thôn, buôn đặc biệt khó khăn.

     - Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện gắn với sơ kết, tổng kết, rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác tổ chức triển khai chương trình xóa đói giảm nghèo. Đặc biệt coi trọng vai trò của các thôn, buôn, vai trò của trưởng thôn, buôn để đảm bảo sự tham gia của người dân trong giám sát và đánh giá. Xây dựng cơ chế và chỉ tiêu giám sát ở cấp xã, thôn, buôn phù hợp với trình độ dân trí và đặc điểm của địa phương.

Lê Bá Hiếu

Các tin khác
THỐNG KÊ HỒ SƠ
VIDEO

Thống kê truy cập

Hôm nay: 5596

Tất cả: 11219893

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ BUÔN HỒ

Cơ quan chủ quản: Ủy Ban nhân dân Thị xã Buôn Hồ

Cơ quan thường trực: BTG Thị ủy và Văn phòng HĐND, UBND thị xã

Trưởng Ban biên tập: Ông Võ Văn Dũng - Ủy viên BTV Thị ủy - Phó Chủ tịch UBND thị xã Buôn Hồ

Trụ sở: Số 02 - Đường Trần Hưng Đạo - Phường An Lạc - Thị xã Buôn Hồ - Tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0262 3.871.630 Fax: 0262 3.872.760 Email: buonho@daklak.gov.vn

Thực hiện bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk