Kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2019 trên địa bàn thị xã Buôn Hồ (27/11/2019, 08:55)

     Thực hiện Kế hoạch số 6828/KH-UBND, ngày 21/8/2019 của UBND tỉnh Đăk Lăk về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019.

     UBND thị xã Buôn Hồ đã ban hành Kế hoạch 128/KH-UBND, ngày 23/8/2019 về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 trên địa bàn thị xã .

     Thực hiện quy trình rà soát hộ nghèo và cận nghèo theo Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH, ngày 28/6/2016; Thông tư số 14/2018/TT-BLĐTBXH, ngày 26/9/2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và hướng dẫn của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk, UBND thị xã đã tiến hành các bước trình tự như công tác tập huấn, cung cấp các biểu mẫu, công tác tuyên truyền, triển khai rà soát, kiểm tra, giám sát của Ban chỉ đạo 02 cấp thị xã và xã, phường; đến ngày 18/11/2019 đã hoàn chỉnh công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; UBND thị xã ban hành Quyết định số  3507/QĐ-UBND, ngày 20/11/2019 phê duyệt kết quả rà soát năm 2019 để đánh giá kết quả triển khai công tác giảm nghèo và thực hiện các chính sách liên quan đến chương trình mục tiêu giảm nghèo năm 2020.

Triển khai nghiệp vụ cho các điều tra viên tổ dân phố, thôn, buôn về điều tra rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2019

     Kết quả rà soát hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn thị xã như sau:

     - Số hộ nghèo toàn thị xã: 696 hộ (có 18 hộ nghèo thiếu hụt các dịch vụ xã hội); chiếm tỷ lệ: 2,72%, trong đó: hộ nghèo người đồng bào DTTS: 391 hộ; chiếm tỷ lệ 56,2% số hộ nghèo. Như vậy so với chỉ tiêu kế hoạch đạt 173 % (kế hoạch từ 3,76% giảm còn 3,16%), tỷ lệ hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ 5,73%, giảm 1,8% đạt 180% (kế hoạch từ 7,53% giảm còn 6,53%).

     - Số hộ cận nghèo toàn thị xã: 1.234 hộ; chiếm tỷ lệ: 4,82%, trong đó: hộ cận nghèo người đồng bào DTTS: 598 hộ; chiếm tỷ lệ 48,5% số hộ cận nghèo.

     Về phân tích mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản :

     - Đối với hộ nghèo :

     Tiếp cận dịch vụ y tế: 6,3%

     Bảo hiểm y tế: 63,1%;

     Trình độ giáo dục ở người lớn: 12,4%;

     Tình trạng đi học của trẻ em: 7%;

     Chất lượng nhà ở: 29,6%;

     Diện tích nhà ở: 26,1%;

     Nguồn nước sinh hoạt: 9,6%;

     Hố xí/nhà tiêu hợp vệ sinh: 71,1%;

     Sử dụng dịch vụ viễn thông: 14,7%;

     Tài sản phục vụ tiếp cận thông tin: 9,2%.

     - Đối với hộ cận nghèo:

     Tiếp cận dịch vụ y tế: 5,2%

     Bảo hiểm y tế: 72,9%;

     Trình độ giáo dục ở người lớn: 7,5%;

     Tình trạng đi học của trẻ em: 6,6%;

     Chất lượng nhà ở: 15,6%;

     Diện tích nhà ở: 14,1%;

     Nguồn nước sinh hoạt: 6,1%;

     Hố xí/nhà tiêu hợp vệ sinh: 54,2%;

     Sử dụng dịch vụ viễn thông: 7,6%;

     Tài sản phục vụ tiếp cận thông tin: 3,4%.

     Một số xã, phường thực hiện tốt công tác rà soát hộ nghèo như : Đạt Hiếu, Ea Drông , An Lạc, Ea Blang, các đơn vị tỷ lệ giảm hộ nghèo chưa đạt kế hoạch như : Ea Siên, Thống Nhất, Thiện An.

     Kết quả đạt được là do :

     Công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo là việc làm thường xuyên được UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành của tỉnh và Thị  ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN thị xã  đã quan tâm chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, hội, đoàn thể của thị xã và UBND các xã, phường tập trung triển khai thực hiện tốt công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo. Vai trò của Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu của thị xã và cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu của thị xã trong kiểm tra, giám sát đôn đốc hướng dẫn các địa phương và điều tra viên của các thôn, buôn, tổ dân phố triển khai thực hiện.  Công tác chỉ đạo thực hiện điều tra rà soát hộ nghèo được thực hiện đồng bộ, nghiêm túc từ thị xã đến xã, phường. Mạng lưới điều tra viên của thôn, buôn, TDP đã phối hợp với chi bộ, ban thôn, ban công tác mặt trận và các chi hội đoàn thể đã chủ động tích cực trong công tác triển khai thực hiện.

     Bên cạnh đó vẫn còn một số vấn đề còn tồn tại như :

     Một số cán bộ làm công tác giảm nghèo của xã, phường thay đổi, năng lực còn hạn chế, do đó trong quá trình thực hiện công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo còn lúng túng, nhất là trong khâu tổng hợp, báo cáo. Một số điều tra viên tại thôn, buôn, tổ dân phố trình độ còn hạn chế nên việc điều tra thông tin trong các phiếu, biểu mẫu còn gặp khó khăn. Một số thôn, buôn, tổ dân phố còn nặng tư tưởng để hộ nghèo nhằm hưởng chính sách ưu đãi của Nhà nước mặt khác một số hộ nghèo không muốn thoát nghèo, Ban tự quản thôn, buôn, TDP còn cả nể, ngại va chạm nên việc điều tra còn chưa được triển khai quyết liệt. Công tác tổng hợp báo cáo của UBND các xã, phường còn chậm và sai sót phải chỉnh sửa nhiều lần làm ảnh hưởng đến thời gian tổng hợp báo cáo của thị xã .

     Với kết quả đạt được trong năm 2019 hy vọng dưới sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các hội đoàn thể từ thị xã đến các xã phường, sự đầu tư có trọng điểm của chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, sự nổ lực vươn lên của các hộ nghèo và cận nghèo, công tác giảm nghèo trên địa bàn thị xã sẽ hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Buôn Hồ lần thứ XV nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra là giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn thị xã còn dưới 2%.

Lê Bá Hiếu

Các tin khác
THỐNG KÊ HỒ SƠ
VIDEO

Thống kê truy cập

Hôm nay: 1021

Tất cả: 10602418

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ BUÔN HỒ

Cơ quan chủ quản: Ủy Ban nhân dân Thị xã Buôn Hồ

Cơ quan thường trực: BTG Thị ủy và Văn phòng HĐND, UBND thị xã

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Thanh Tùng - Thị ủy viên - Phó Chủ tịch UBND thị xã Buôn Hồ

Trụ sở: Số 02 - Đường Trần Hưng Đạo - Phường An Lạc - Thị xã Buôn Hồ - Tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0262 3.871.630 Fax: 0262 3.872.760 Email: buonho@daklak.gov.vn

Thực hiện bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk