Ban chỉ đạo Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới thị xã tổ chức hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 (03/04/2019, 14:24)

 Ngày 10/12/2015 Ban chỉ đạo Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới thị xã tổ chức hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn thị xã. Hội nghị do đồng chí Trần Văn Sỹ - Phó Bí thư Thị ủy - Chủ tịch UBND thị xã - Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới thị xã, chủ trì hội nghị; tham dự hội nghị có đồng chí Ngô Trung Hiếu - UVBTV Thị ủy - Chủ tịch HĐND thị xã; các đồng chí lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng thị uỷ; các thành viên Ban chỉ đạo, Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới thị xã; đại diện Ban chỉ đạo, Ban quản lý xây dựng nông thôn mới các xã và đại diện Ban phát triển thôn, buôn trên địa bàn thị xã.

 

Đồng chí Trần Văn Sỹ - Chủ tịch UBND thị xã - Trưởng Ban chỉ đạo XD NTM thị xã 

phát biểu tại Hội nghị

     Thực hiện Quyết định số 491/QĐ-TTg, Quyết định số 800/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính phủ; Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 22/4/2011 của Tỉnh ủy Đắk Lắk về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015, định hướng đến 2020; Quyết định 2406/QĐ-UBND, ngày 15/9/2011 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc triển khai Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 22/4/2011 của Tỉnh ủy Đắk Lắk về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015, định hướng đến 2020; Thị ủy Buôn Hồ ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 26/4/2011 về xây dựng nông thôn mới thị xã Buôn Hồ giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020, Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 28/12/2012 của Thị uỷ về Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thị xã qua 05 năm triển khai thực hiện đã có nhiều bước tiến khởi sắc: toàn thể cán bộ và nhân dân đã nắm bắt được các chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước về xây dựng nông thôn mới và đồng tình hưởng ứng tham gia cùng với nhà nước trong xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là hiến đất để làm đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng, thủy lợi, đóng góp xây dựng nhà sinh hoạt thôn, buôn…

     Sau 5 năm thực hiện Chương trình, thị xã Buôn Hồ đã tập trung đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp các công trình hạ tầng xã hội đáp ứng nhu cầu đi lại, sản xuất, sinh hoạt của người dân, với tổng kinh phí đầu tư 201.976 triệu đồng, trong đó: Ngân sách trung ương 12.197 triệu đồng, ngân sách địa phương (Ngân sách tỉnh, thị xã, xã) 44.695 triệu đồng, nguồn lồng ghép 121.224 triệu đồng, doanh nghiệp 6.886 triệu đồng, nhân dân đóng góp 16.974 triệu đồng (Bao gồm tiền mặt và ngày công lao động) đã tiến hành đầu tư xây dựng bê tông hóa hơn 50 km đường giao thông liên xã, trục thôn, buôn...; kiên cố hóa kênh mương 2,2 km; nạo vét, nâng cấp, sửa chữa nhiều công trình thủy lợi trên địa bàn; đầu tư xây dựng cơ sở vật chất nhiều trường học với tổng kính phí xây dựng 23.497 triệu đồng; xây dựng 09 nhà văn hóa thôn, buôn trên địa bàn... làm cho cơ sở hạ tầng ở nông thôn ngày càng hoàn thiện, thu nhập của dân cư nông thôn ngày càng nâng cao, đời sống tình thần của người dân ở nông thôn ngày càng phát triển, rút ngắn được khoảng cách giữa thành thị và nông thôn.

     Từ khi bắt đầu triển khai xây dựng nông thôn mới, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới thị xã chỉ đạo các xã rà soát, đánh giá 19 tiêu chí nông thôn mới trình UBND thị xã phê duyệt công nhận các tiêu chí đạt (TheoQuyết định số 1031/QĐ-UBND, ngày 13/3/2012 của UBND thị xã), cụ thể:

     + Xã Cư Bao đạt tiêu chí 3, 4, 7, 8, 16 (5/19 tiêu chí).

     + Xã Bình Thuận đạt tiêu chí 4, 8, 16 (3/19 tiêu chí).

     + Xã Ea Siên đạt tiêu chí 8, 13, 18, 19 (4/19 tiêu chí).

     + Xã Ea Blang đạt tiêu chí 3, 4, 11, 16, 18, 19 (6/19 tiêu chí).

     + Xã Ea Drông đạt tiêu chí 4, 18 (2/19 tiêu chí).

     Đến nay, trong quá trình rà soát và đánh giá 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại 05 xã, kết quả các tiêu chí đã đạt vẫn giữ vững và tăng thêm một số tiêu chí, cụ thể:

     + Xã Ea Blang: Đạt 17/19 tiêu chí gồm các tiêu chí số: 1 (Quy hoạch và thực hiện quy hoạch), 2 (Giao thông), 3 (Thủy lợi), 4 (Điện), 7 (Chợ), 8 (Bưu điện), 9 (Nhà ở dân cư), 10 (Thu nhập), 11 (Hộ nghèo), 12 (Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên), 13 (Hình thức tổ chức sản xuất), 14 (Giáo dục), 15 (Y tế),16 (Văn hóa), 17 (Môi trường), 18 (Hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh), 19 (An ninh, trật tự xã hội); tăng thêm 11 tiêu chí nông thôn mới.

     + Xã Cư Bao: Đạt 16/19 tiêu chí gồm các tiêu chí số: 1 (Quy hoạch và thực hiện quy hoạch), 3 (Thủy lợi), 4 (Điện), 7 (Chợ), 8 (Bưu điện), 9 (Nhà ở dân cư), 10 (Thu nhập), 11 (Hộ nghèo), 12 (Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên), 13 (Hình thức tổ chức sản xuất), 14 (Giáo dục), 15 (Y tế),16 (Văn hóa), 17 (Môi trường), 18 (Hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh), 19 (An ninh, trật tự xã hội); tăng thêm 11 tiêu chí nông thôn mới.

     + Xã Ea Siên: Đạt 14/19 tiêu chí gồm các tiêu chí số: 1 (Quy hoạch và thực hiện quy hoạch), 2 (Giao thông), 7 (Chợ nông thôn), 8 (Bưu điện), 9 (Nhà ở dân cư), 10 (thu nhập), 11 (Hộ nghèo), 12 (Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên), 13 (Hình thức tổ chức sản xuất), 14 (Giáo dục), 15 (Y tế), 16 (Văn hóa), 18 (Hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh), 19 (An ninh, trật tự xã hội); tăng thêm 10 tiêu chí nông thôn mới.

     + Xã Ea Drông: Đạt 10/19 tiêu chí gồm các tiêu chí số: 1 (Quy hoạch và thực hiện quy hoạch), 4 (Điện), 8 (Bưu điện), 9 (Nhà ở dân cư), 12 (Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên), 14 (Giáo dục), 15 (Y tế), 17 (Môi trường), 18 (Hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh), 19 (An ninh, trật tự xã hội); tăng thêm 08 tiêu chí nông thôn mới.

     + Xã Bình Thuận: Đạt 13/19 tiêu chí gồm các tiêu chí số: 1 (Quy hoạch và thực hiện quy hoạch), 3 (Thủy lợi), 4 (Điện), 8 (Bưu điện), 9 (Nhà ở dân cư), 10 (Thu nhập), 11 (Hộ nghèo), 12 (Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên), 14 (Giáo dục), 15 (Y tế),16 (Văn hóa), 18 (Hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh), 19 (An ninh, trật tự xã hội); tăng thêm 10 tiêu chí nông thôn mới.

 

Đồng chí Trần Văn Sỹ trao tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tính xuất sắc trong Xây dựng Nông thôn mới

     Để tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thị những năm tiếp theo nhằm đạt được theo kế hoạch đề ra; Đồng chí Trần Văn Sỹ, Chủ tịch UBND thị xã - Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới thị xã yêu cầu các phòng ban, đơn vị, UBND các xã cần tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ như sau:

     1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng với nhiều hình thức, phong phú về nội dung, tư tưởng chỉ đạo, cơ chế chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới, nhằm cung cấp đầy đủ thông tin để cả hệ thống chính trị và toàn xã hội hiểu và cùng tham gia; công tác tuyên truyền, vận động gắn với công bố, công khai, quản lý quy hoạch, kế hoạch, Đồ án, Đề án quy hoạch xây dựng nông thôn mới trên địa bàn từng xã.

     2. Xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên của cả hệ thống chính trị, vì vậy cần có sự kiên trì, liên tục, phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm và có kế hoạch, lộ trình cụ thể. Các chương trình phải được thực hiện bằng sức mạnh tổng hợp, Nhà nước hỗ trợ và nhân dân là chủ thể trực tiếp thực hiện, xây dựng nông thôn mới là sự nghiệp của dân, do dân, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ; Tổ chức các phong trào cùng với dân để làm một số công trình điển hình.

     3. Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới tại các xã, duy trì bền vững các tiêu chí đã đạt; tập trung các nguồn vốn lồng ghép để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, phấn đấu đạt các tiêu chí theo kế hoạch và vượt kế hoạch đề ra.

Bình Nguyên

THỐNG KÊ HỒ SƠ
VIDEO

Thống kê truy cập

Hôm nay: 1232

Tất cả: 10548091

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ BUÔN HỒ

Cơ quan chủ quản: Ủy Ban nhân dân Thị xã Buôn Hồ

Cơ quan thường trực: BTG Thị ủy và Văn phòng HĐND, UBND thị xã

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Thanh Tùng - Thị ủy viên - Phó Chủ tịch UBND thị xã Buôn Hồ

Trụ sở: Số 02 - Đường Trần Hưng Đạo - Phường An Lạc - Thị xã Buôn Hồ - Tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0262 3.871.630 Fax: 0262 3.872.760 Email: buonho@daklak.gov.vn

Thực hiện bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk