Đại hội điểm cấp cơ sở: Đại hội Đảng bộ cơ quan Thị ủy Buôn Hồ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (28/05/2020, 08:58)

     Trong 02 ngày 25 - 26/5/2020, Đảng bộ cơ quan Thị ủy Buôn Hồ tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 -2025. Đây là đơn vị được Ban Thường vụ Thị ủy Buôn Hồ chọn đại hội điểm cấp cơ sở để rút kinh nghiệm. Đến dự chỉ đạo Đại hội có đồng chí Y Vinh Tơr - TUV - Bí thư Thị ủy, Tổ trưởng Tổ chỉ đạo đại hội số 01 của Thị ủy; đồng chí H’ Blă Mlô - Phó Bí thư Thị ủy, lãnh đạo các Cơ quan tham mưu giúp việc Thị ủy, đại diện lãnh đạo Đảng bộ Cơ quan Chính quyền, Đảng bộ Công ty cà phê Buôn Hồ cùng toàn thể đảng viên trong Đảng bộ Cơ quan Thị ủy.

     Đầu nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Cơ quan Thị ủy có 06 chi bộ trực thuộc với tổng số 42 đảng viên, có 02 đảng viên dự bị, dân tộc thiểu số 04 đồng chí (chiếm 9,5%), đảng viên nữ 13 đồng chí (chiếm 30,9%). Đến tháng 02/2020, thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Thị ủy về giải thể Đảng bộ Cơ quan Mặt trận Đoàn thể, đảng viên cơ quan Mặt trận - Đoàn thể nhập vào Đảng bộ Cơ quan Thị ủy, đến nay Đảng bộ cơ quan Thị ủy có 9 chi bộ và 59 đảng viên chính thức, không có đảng viên dự bị; nữ 27 đồng chí, chiếm 45,7%; dân tộc thiểu số 11 đồng chí, chiếm 18,64%). Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 9 đồng chí, Ban Thường vụ 03 đồng chí, UBKT Đảng ủy 03 đồng chí. 

Toàn cảnh Đại hội

     Trong nhiệm kỳ 2015-2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Thường trực Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Thị ủy đã lãnh đạo các chi bộ trực thuộc chỉ đạo cán bộ, đảng viên thực hiện tốt việc tham mưu cho Thường trực, Ban Thường Vụ Thị ủy các mặt công tác. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm, chú trọng; thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên mới, kết quả từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã đề nghị kết nạp đảng được 10 đồng chí vào Đảng, đạt 100% chỉ tiêu cấp trên giao. Đề nghị Ban Thường vụ Thị ủy xem xét chuyển Đảng chính thức cho 10 đồng chí đúng thời hạn; tổ chức trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 03 đảng viên; tiếp nhận chuyển sinh hoạt Đảng đến cho 23 đồng chí, chuyển sinh hoạt Đảng đi cho 42 đồng chí; hằng năm, các Chi bộ trực thuộc thực hiện đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên, đạt 100%. Đảng bộ và 100% các chi bộ được đánh giá hoàn thành tốt trở lên. Công tác thi đua, khen thưởng được Đảng ủy quan tâm đúng mức, kịp thời biểu dương, khen thưởng đối với tập thể và cá nhân tiêu biểu; công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, quy định, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy đã tiến hành kiểm tra 16 lượt chi bộ, giám sát được 12 lượt chi bộ, 05 đồng chí Đảng ủy viên; kiểm tra đảng viên chấp hành được 187 lượt đảng viên, đạt trên 50% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra; kết quả, Chi bộ và các đảng viên được kiểm tra đều chấp hành tốt nội dung kiểm tra; việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Quy định số 10 - QĐ/TU, ngày 11/8/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Quyết định 534-QĐ/TU của Tỉnh ủy có hiệu quả và ngày càng chuyển biến, cán bộ, đảng viên của Đảng bộ luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, tích cực trong việc học tập, nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ, rèn luyện đạo đức lối sống, có ý thức phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; gương mẫu trong thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng; nhiệt tình tham gia các phong trào do Cơ quan, Công đoàn phát động.

     Các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức nhiều hoạt động, phong trào sôi nổi, góp phần khích lệ từng đồng chí đoàn viên, hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hằng năm Công đoàn, Chi Hội Cựu chiến binh và Đoàn thanh niên cơ quan đều được cấp trên xếp loại vững mạnh. Cơ quan được công nhận là Cơ quan văn hóa và đạt tiêu chuẩn về đảm bảo an ninh trật tự.

     Với đặc thù là cơ quan tham mưu về công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Cơ quan Thị ủy thường xuyên coi trọng việc lãnh đạo, chỉ đạo động viên cán bộ, đảng viên hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn được giao góp phần hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra. Đảng bộ đã chỉ đạo các chi bộ xây dựng nội dung, nhiệm vụ cụ thể để lãnh đạo, làm tốt công tác chuyên môn, tham mưu cho Ban Thường vụ Thị ủy nhiều giải pháp xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn thị xã. Nhiều đảng viên tham gia và đạt nhiều thành tích cao trong các cuộc thi do Trung ương, Tỉnh và thị xã tổ chức, đặc biệt như: đồng chí Phạm Tấn Thỏa, Đảng ủy viên, Phó giám đốc Trung tâm Chính trị thị xã đạt giải Nhất của tỉnh Đắk Lắk, giải Nhì khu vực miền Trung - Tây Nguyên và đạt giải Ba toàn quốc trong các cuộc thi giảng viên lý luận chính trị giỏi của tỉnh, khu vực và toàn quốc.

Đại hội biểu quyết

     Nhiệm kỳ 2020 - 2025, với mục tiêu “tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; gương mẫu thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghĩa vụ nơi cư trú; phát huy sức mạnh đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ; chủ động, sáng tạo, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ III đề ra; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh”; Đảng bộ cơ quan Thị ủy đã đề ra các chỉ tiêu cụ thể và xác định 4 nhóm nhiệm vụ và giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có lập trường, tư tưởng vững vàng, từ đó nâng cao chất lượng tham mưu trên lĩnh vực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn thị xã.

Đồng chí Y Vinh Tơr - TUV - Bí thư Thị ủy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

     Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Y Vinh Tơr - TUV - Bí thư Thị ủy thay mặt Tổ trưởng Tổ chỉ đạo Đại hội số 1 của Thị ủy đã đánh giá cao, thống nhất và biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ Cơ quan Thị ủy trong nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí chỉ đạo: Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ tiếp tục quan tâm giáo dục chính trị, tư tưởng, trang bị, củng cố, nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên; Lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên thực hiện tốt công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Thị ủy về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn thị xã; Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, gương mẫu cho các đơn vị khác học tập, làm theo; lãnh đạo xây dựng Cơ quan văn hóa, an toàn, xây dựng các tổ chức chính trị hoạt động có hiệu quả, hằng năm được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Đoàn Chủ tịch tặng hoa các đồng chí ủy viên BCH đảng bộ khóa II không tái cử

Ban Chấp hành khóa mới và Đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên ra mắt Đại hội

     Với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, đoàn kết, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Thị ủy Buôn Hồ, khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 13 đồng chí; Hội nghị Ban Chấp hành phiên thứ nhất bầu đồng chí Nguyễn Văn Út - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy giữ chức Bí thư Đảng ủy. Đại hội đã bầu 05 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Buôn Hồ lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

     Ngay sau Đại hội, Đồng chí Y Vinh Tơr – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Tổ trưởng Tổ chỉ đạo số 01 Thị ủy đã đánh giá cao tập thể Đảng ủy Cơ quan Thị ủy khóa II đã chuẩn bị chu đáo, cụ thể từng nội dung tổ chức Đại hội thành công đảm bảo kế hoạch đề ra. Tuy nhiên trong quá trình tổ chức Đại hội, vẫn còn một số điều cần lưu ý và rút kinh nghiệm cho các tổ chức cơ sở Đảng tổ chức đại hội sau, như cơ sở vật chất phục vụ Đại hội cần cụ thể, chuẩn bị tốt hơn, không chủ quan, không để mất nhiều thời gian trong quá trình thực hiện các bước tại Đại hội (như máy in, chuẩn bị phiếu bầu dư), một số văn bản lưu hành tại Đại hội cần khoa học hơn…

Hồ Thị Nghĩa

Các tin khác
THỐNG KÊ HỒ SƠ
VIDEO

Thống kê truy cập

Hôm nay: 1169

Tất cả: 10602566

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ BUÔN HỒ

Cơ quan chủ quản: Ủy Ban nhân dân Thị xã Buôn Hồ

Cơ quan thường trực: BTG Thị ủy và Văn phòng HĐND, UBND thị xã

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Thanh Tùng - Thị ủy viên - Phó Chủ tịch UBND thị xã Buôn Hồ

Trụ sở: Số 02 - Đường Trần Hưng Đạo - Phường An Lạc - Thị xã Buôn Hồ - Tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0262 3.871.630 Fax: 0262 3.872.760 Email: buonho@daklak.gov.vn

Thực hiện bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk