Đại hội Đảng bộ phường Đoàn Kết lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (16/07/2020, 09:20)

     Trong 02 ngày 13, 14/7/2020, Đảng bộ phường Đoàn Kết, thị xã Buôn Hồ đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các đại biểu dự đại hội

Dự chỉ đạo và chúc mừng Đại hội có đồng chí Y Vinh Tơr – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, các đồng chí Thị ủy viên phụ trách địa bàn cùng 125 đảng viên trong toàn Đảng bộ phường Đoàn Kết.


Toàn cảnh Đại hội

     Thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ phường trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, mặc dù trong điều kiện có cả những thuận lợi và khó khăn đan xen, nhưng với sự nỗ lực phấn đấu và tinh thần khắc phụ khó khăn của Đảng bộ và cả hệ thống chính trị phường đã tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện đạt và vượt 16/20 mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Trong đó:

     Kinh tế có mức tăng trưởng khá cao, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hàng năm (theo giá so sánh năm 2010) đạt 15,7%/năm; huy động vốn đầu tư toàn xã hội đạt khá (trên 60 tỷ đồng); có tiến bộ trong thu ngân sách; công tác xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được chú trọng đầu tư, trong đó đã phát huy được nguồn lực trong Nhân dân tham gia xây dựng, nâng cấp kết cấu hạ tầng đô thị. Lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; đời sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân không ngừng được cải thiện; cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học ngày càng được quan tâm đầu tư; công tác dân số, chăm sóc sức khỏe có chuyển biến tích cực, cơ bản đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt khá cao (trên 80%); công tác thực hiện chính sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo có nhiều nỗ lực, đến nay số hộ nghèo trên địa bàn chỉ còn 1,8%; công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên và vệ sinh môi trường đã được quan tâm. Công tác cải cách hành chính thực hiện mô hình một cửa, một cửa liên thông tiếp tục được rà soát, sắp xếp theo hướng ngày càng đáp ứng nhu cầu giải quyết hồ sơ thủ tục của tổ chức và công dân; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền phường ngày càng được nâng lên; nhiệm vụ quân sự, quốc phòng luôn được đảm bảo, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững, ổn định. Công tác xây dựng Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị từ phường đến tổ dân phố thường xuyên được củng cố, kiện toàn; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của BCH Đảng bộ, cấp ủy chi bộ và đảng viên tiếp tục có chuyển biến tốt; chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát từng bước được nâng lên, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các vi phạm, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức CT-XH, hội đặc thù từng bước đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, dần đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

     Phát huy những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Đoàn Kết xác đinh phương châm: “Dân chủ - Kỷ cương – Ổn định – Phát triển”; xác định phương hướng, mục tiêu tổng quát “Tăng cường xây dựng đảng và hệ thống chính trị toàn diện; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, tiếp tục đổi mới nâng cao năng lực hiệu quả của chính quyền, mặt trận và đoàn thể; phát huy dân chủ sức mạnh đoàn kết toàn dân, tập trung huy động các nguồn lực đáp ứng yêu cầu kinh tế, văn hóa, xã hội, tận dụng hiệu quả lợi thế để phát triển thương mại, dịch vụ, gắn với tiềm năng sẵn có về đất đai hướng cho doanh nghiêp và Nhân dân đầu tư nông nghiệp sạch, từng bước giảm tỷ trọng nông nghiệp xung dưới 80% vào cuối nhiệm kỳ, phát triển nông nghiệp theo chuỗi hàng hóa, chuỗi giá trị phát triển gắn với bảo vệ môi trường sinh thái và ứng phó với biến đổi khí hậu; tiếp tục chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, sức khỏe cho Nhân dân; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm Quốc phòng - an ninh vững chắc, tập trung xây dựng phường Đoàn Kết ngày càng giàu đẹp văn minh” và đề ra một số chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất (theo giá so sánh năm 2010) bình quân hàng năm trên 12%; Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt và vượt chỉ tiêu thị xã giao, phấn đấu năm sau tăng thu cao hơn năm trước từ 10% trở lên; Giá trị sản xuất bình quân đầu người 45-50 triệu đồng/người/năm; Phấn đấu xây dựng từ 01-02 tổ hợp tác sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cho Nhân dân; Nhựa hóa, bê tông hóa trên 70% tuyến đường đã đặt tên và các con đường liên tổ dân phố; Phấn đấu trường Tiểu học Võ Thị Sáu đạt chuẩn Quốc gia; Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 1,5%; Phấn đấu phường đạt chuẩn văn minh đô thị; Phấn đấu 80% trở lên các chi bộ đạt HTTNV và 20% HTXSNV, không có chi bộ yêu kém; Đảng bộ đạt HTTNV trở lên. Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 85% trở lên; hạn chế thấp nhất đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ dưới 0,5%; kết nạp đảng viên mới hằng năm đạt 100% chỉ tiêu Thị ủy giao; Các tổ chức trong hệ thống chính trị ở phường phân loại chất lượng cuối năm đạt HTTNV trở lên...

Đồng chí Y Vinh Tơr – TUV, Bí thư Thị ủy phát biểu tại Đại hội

     Phát biểu và chỉ đạo Đại hội, Đồng chí Y Vinh Tơr – TUV, Bí thư Thị ủy đã ghi nhận, biểu dương, chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ và Nhân dân phường Đoàn Kết đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời, đề nghị Đại hội Đảng bộ phường Đoàn Kết cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu sau đây:

     Thứ nhất, … tiếp tục tập trung phát triển kinh tế nông nghiệp trong đô thị theo hướng nâng cao giá trị gắn với nội dung tái cơ cấu ngành nông nghiệp phát triển bền vững, định hướng phát triển một số ngành nghề nông nghiệp trong đô thị phù hợp với các hộ có diện tích đất nông nghiệp nhỏ gắn với nghề truyền thống; từng bước hỗ trợ, xúc tiến xây dựng các khu vực sản xuất, chăn nuôi hàng hóa tập trung gắn với nâng cao chất lượng sản phẩm, từng bước ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, xây dựng thương hiệu sản phẩm gắn với triển khai hiệu quả Chương trình OCOP; quan tâm xây dựng, phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ hợp tác, tiến đến xây dựng HTX kiểu mới. Từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng nâng dần tỷ trọng thương mại – dịch vụ, tranh thủ thời cơ và tạo điều kiện thuận lợi cho công tác khảo sát điện gió thúc đẩy tỷ trong công nghiệp, quan tâm hỗ trợ khuyến công, phát triển các cơ sở sản xuất cơ khí, chuyển giao tiến bộ KHCN để phục vụ sản xuất nông nghiệp; huy động, lồng ghép hiệu quả các nguồn lực để tăng cường đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, tạo diện mạo mới đô thị theo quy hoạch, thực hiện xây dựng đô thị văn minh tại địa phương.

     Quản lý có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách và vốn huy động trong Nhân dân; tăng cường công tác thu ngân sách đi đôi với các giải pháp xây dựng nguồn thu, tạo điều kiện thu hút các doanh nghiệp về đầu tư tại địa bàn. Thực hiện nghiêm túc công tác quản lý quy hoạch xây dựng đô thị và quy hoạch sử dụng đất và bảo vệ môi trường.

     Thứ hai, tiếp tục nỗ lực nâng cao toàn diện lĩnh vực văn hóa - xã hội. Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập bằng nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả. Chú trọng công tác định hướng đào tạo nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm, thu hút các thành phần kinh tế về đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh tại địa phương để tạo việc làm tại chỗ. Tiếp tục quan tâm, nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân, chủ động phòng chống hiệu quả các dịch bệnh, nỗ lực hơn về nâng tỷ lệ bao phủ BHYT. Kiên trì xây dựng và tổ chức thực hiện có chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với thực hiện Nghị quyết của Thị ủy về xây dựng đô thị văn minh, chú trọng cả khâu tuyên truyền giáo dục, thay đổi thói quen và hành vi tích cực; từng TDP phải có nơi sinh hoạt, chú trọng phát triển các phong trào quần chúng.

     Thứ ba, thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và các nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương, chủ động phòng ngừa và ngăn chặn kịp thời âm mưu “diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh từ cơ sở, không để hình thành điểm nóng về an ninh chính trị, trật tự ATXH; đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc; kết hợp tốt giữa giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội với phát triển kinh tế xã hội.

     Thứ tư, không ngừng nâng cao chất lượng xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Chú trọng đổi mới, nâng cao nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; chủ động nắm bắt, định hướng tư tưởng, dư luận của cán bộ, đảng viên, nhất là trên không gian mạng; tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với chương trình rèn luyện của tập thể, cá nhân cấp ủy viên và cán bộ chủ chốt từ phường đến TDP; thực hiện nghiêm các quy định nêu gương, sâu sát cơ sở, thường xuyên gặp gỡ, đối thoại với cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; chú trọng đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Ban Chấp hành Đảng bộ phường, cấp ủy, chi bộ và đảng viên, trong đó tập trung nâng cao chất lượng nắm bắt, dự báo và xây dựng nghị quyết sát với nhiệm vụ chính trị, đặc thù của từng loại hình tổ chức Đảng, với những giải pháp đổi mới, đột phá và tính quyết tâm trong tổ chức thực hiện; chú trọng công tác quản lý, phát triển đảng viên và xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, tiêu chuẩn; chủ động nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát; thực hiệu quả và đổi mới công tác dân vận, nhất là công tác dân vận chính quyền, xây dựng khối đoàn kết toàn dân.

     ​Tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND, sự tham gia tích cực của MTTQ, các tổ chức CT-XH, các hội đặc thù và sự đồng thuận của Nhân dân vào công cuộc xây dựng, phát triển phường, đặc biệt lãnh đạo tốt việc kiện toàn, củng cố kịp thời các cơ quan và chức danh, chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công kỳ bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng các dịch vụ công; không ngừng nâng cao chất lượng, tinh thần phục vụ Nhân dân của bộ máy hành chính.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa mới

     Đại hội đã bầu 09 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ phường khoá III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Buôn Hồ nhiệm kỳ 2020 – 2025 đủ số lượng và đúng thành phần, cơ cấu theo thông báo phân bổ đại biểu của Thị ủy. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ đã bầu Ban Thường vụ, các Phó bí thư, Ủy ban kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra khóa mới./.

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Đoàn Kết khóa III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Buôn Hồ lần thứ XVI.

Nguyễn Văn Út

THỐNG KÊ HỒ SƠ
VIDEO

Thống kê truy cập

Hôm nay: 999

Tất cả: 10924742

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ BUÔN HỒ

Cơ quan chủ quản: Ủy Ban nhân dân Thị xã Buôn Hồ

Cơ quan thường trực: BTG Thị ủy và Văn phòng HĐND, UBND thị xã

Trưởng Ban biên tập: Ông Võ Văn Dũng - Ủy viên BTV Thị ủy - Phó Chủ tịch UBND thị xã Buôn Hồ

Trụ sở: Số 02 - Đường Trần Hưng Đạo - Phường An Lạc - Thị xã Buôn Hồ - Tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0262 3.871.630 Fax: 0262 3.872.760 Email: buonho@daklak.gov.vn

Thực hiện bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk